Nicole de Moor en asieldiensten presenteren gezamenlijk de statistieken van 2022 (18 januari 2023)

In 2022 dienden bijna 37.000 personen een verzoek om internationale bescherming in. Dat is 40% meer dan het jaar voordien. Daarnaast kregen 63.000 Oekraïners tijdelijke bescherming in ons land. Deze sterk gestegen instroom maakte dat het een uitdagend jaar was voor alle migratiediensten.

Op 18 januari 2023 stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor samen met alle asieldiensten, namelijk de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en Fedasil, de statistieken voor van het jaar 2022.  In totaal dienden 36.871 personen een verzoek om internationale bescherming in in ons land. Dat is 40% meer dan in 2021 en het hoogste aantal sinds 2015. De voornaamste landen van herkomst zijn Afghanistan, Syrië, Palestina, Burundi en Eritrea. Daarenboven werd aan 63.356 Oekraïners tijdelijke bescherming toegekend.

Deze stijgende instroom zet de migratiediensten onder druk. Het opvangnetwerk van Fedasil is verzadigd, terwijl het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken de werklast zagen stijgen. Onder andere het aantal Dublinprocedures kende bij DVZ een flinke stijging, die zelfs ver boven het niveau van voor COVID-19 uitsteeg. ‘In 2023 zullen we ons inzetten om de werklast te verminderen. Op die manier zullen ook wij ertoe bijdragen de druk op de andere gebieden van de asielketen, zoals het opvangnetwerk, te verminderen,’ aldus Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. Sinds eind augustus wordt een versnelde Dublinprocedure toegepast met het opzet deze doelstelling te bereiken.

Ook op het politieke vlak wordt er aan oplossingen gewerkt. ‘Structurele maatregelen in het Belgische asielsysteem zijn nodig om tot een beter migratiebeheer te komen in de toekomst. Daarom stel ik deze maand een eerste pakket aan juridische hervormingen voor. Dat zijn maatregelen op wetgevend vlak die dringend moeten goedgekeurd worden om tot een beter gecontroleerd migratiebeleid te komen,’ stelt Nicole de Moor. Daarnaast wil de staatssecretaris werk maken van de hervorming van de migratiediensten en blijft ze in de Europese Raad pleiten voor een grotere solidariteit op het Europese vlak.

Contact

OE
Paulien BLONDEEL (NL)
02 488 80 32
paulien.blondeel@ibz.be

CGRA
Damien DERMAUX
0498 57 99 28  
damien.dermaux@ibz.fgov.be

conférence presse asile