Persoonsgegevens

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn opdrachten. Het gaat om de gegevens die het mogelijk maken om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, bijvoorbeeld de voornaam, de naam, de familienaam, het e-mailadres,... 

 

De gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (EU) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna GDPR) en de Belgische reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerkingen van persoonsgegevens.

Bovendien verbindt de FOD Binnenlandse Zaken zich ertoe alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om elk misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Om meer te weten over ons algemeen beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens, klik hier.

 

Concreet betekent dit het volgende:

  • Wanneer u contact met ons opneemt om informatie te verkrijgen, worden uw persoonsgegevens enkel verzameld met dit doel en worden ze niet meegedeeld aan derden, noch gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Indien uw informatieaanvraag of aanvraag om dienstverlening onder de bevoegdheid valt van een andere administratie, zullen wij u de contactgegevens van de voormelde administratie geven en dan zult u de vrije keuze hebben om er al dan niet contact mee op te nemen.

 

  • Hoofdzakelijk gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang. U heeft toegang tot deze gegevens, behoudens wettelijke uitzonderingen. U kunt op elk moment de desbetreffende rechten uitoefenen krachtens de reglementering inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via een formulier dat te uwer beschikking staat door hier te klikken.