Klachten

Icoon Klachten over onze diensten?

Klachten over onze dienstverlening? … Laat het ons weten!

Elke dag staan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken klaar om je te helpen. Ze stellen alles in het werk om je een goede dienstverlening te bieden.

Maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. 
Voor het rechtzetten van fouten kan je steeds terecht bij de ambtenaar die instaat voor de behandeling van je persoonlijk dossier. Krijg je daar geen gehoor, dan kan je op eenvoudige wijze een klacht indienen. 

Bij elke algemene directie, stafdirectie en de coördinatie- en ondersteuningsdiensten is een klachtencoördinator aanwezig die je klacht behandelt en een oplossing voorstelt of de fout rechtzet.

Als je geen voldoening krijgt bij de betrokken dienst, kan je je richten tot de centrale klachtendienst van de voorzitster van het directiecomité.

Dankzij je klacht kan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gelijkaardige klachten voorkomen en kunnen we onze werking en dienstverlening verbeteren. 

Kortom: Klachten over onze dienstverlening? … Laat het ons weten!

Wie kan een klacht indienen en waarvoor?

Iedereen die ontevreden is over de dienstverlening van een dienst of een personeelslid ervan. Een klacht kan betrekking hebben op een gebrekkige dienstverlening op het vlak van:

  • informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk, …)
  • onthaal (telefonisch, gedrag van een personeelslid, …)
  • kwaliteit (snelheid, beschikbaarheid, …)

Een klacht over de inhoud van een beslissing van een dienst wordt slechts onderzocht als hiervoor geen specifieke beroepsprocedure voorzien is in een reglementering. Ook administratieve of gerechtelijke geschillen vallen niet onder de toepassing van het klachtenbeheer.

Er wordt geen gevolg gegeven aan anonieme klachten.

 

Opgelet ! De FOD Binnenlandse Zaken is niet bevoegd voor de behandeling van klachten met betrekking tot de politiewerking van een lokale politiedienst of een entiteit van de federale politie.

[Meer info over de behandeling van klachten met betrekking tot de politiewerking]

 

Hoe een klacht indienen?

Door het klachtenformulier door te sturen naar de klachtendienst geeft u toestemming aan de FOD Binnenlandse Zaken om uw persoonsgegevens te verwerken met de bedoeling om op uw klacht te  antwoorden.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens door de FOD Binnenlandse Zaken vindt u hier terug.

Raadpleeg hier onze privacyverklaring voor meer info.

U kunt een recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen door hier te klikken.

Behandeling van de klacht?

  • je krijgt een automatische ontvangstmelding met vermelding van het dossiernummer. Houdt dit nummer goed bij en gebruik het bij verdere verwijzing naar de klacht.
  • in principe wordt de klacht afgehandeld binnen de maand.

Centrale klachtendienst van de FOD Binnenlandse Zaken

Als je geen voldoening krijgt bij de betrokken directie, kan je je richten tot de centrale klachtendienst van de voorzitster van het directiecomité via deze link.

Niet tevreden over het resultaat?

Wend je tot de Federale Ombudsman.

Deze dienst is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt je klacht kosteloos en onpartijdig.

www.federaalombudsman.be