Directie en beheer van de FOD

Photo de Laura Szabo

Laura Szabo
Voorzitster van het Directiecomité

De FOD Binnenlandse Zaken wordt geleid door de voorzitster van het directiecomité, die de werking van de algemene directies en de verschillende stafdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken superviseert en zorgt voor de coördinatie ervan.

Zij heeft de leiding over de uitvoering van de strategische doelstellingen, begeleidt de planningsprocessen (strategische, operationele, personeels- en financiële plannen) en verdeelt de beschikbare middelen.

Zij evalueert eveneens de uitvoering van de plannen en de verwezenlijking van de doelstellingen.

Secretariaat van de Voorzitster
Telefoon: 02 488 11 21 - 02 488 11 06
Email : presidente-voorzitster@ibz.fgov.be