Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Contact

Foto van Marc Oswald

Marc Oswald
(Eerste Voorzitter, FR)

Foto van Geert De Boeck

Geert De Boeck
(Voorzitter, NL)

Adres: Gaucheretstraat 92-94 1030 Brussel

Telefoon: 02 791 60 00
Email: info.rvv-cce@rvv-cce.fgov.be
Websitewww.rvv-cce.be

Informatie en contactwww.rvv-cce.be/nl/contact