Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Persoonsgegevens

In het kader van onze wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang maken we gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft toegang tot deze gegevens, tenzij er wettelijke uitzonderingen gelden. U kunt op elk moment de bijhorende rechten uitoefenen krachtens de reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer u gebruik maakt van dit formulier om ons een vraag te bezorgen om uw rechten uit te oefenen conform de artikelen 15 tot 22 van de GDPR, bewaren wij de gegevens die u ons meedeelt via dit formulier tot 10 jaar na het afsluiten van het verzoek.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 • bij voorkeur via het webformulier dat ter beschikking wordt gesteld (direct in te vullen);
 • ofwel per brief, door het Word-formulier af te drukken en terug te sturen, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart (of elk ander document dat uw identiteit kan bewijzen), naar de FOD Binnenlandse Zaken, ter attentie van de betrokken DPO, wiens contactgegevens u hieronder vindt.

Ongeacht de gebruikte manier, zal uw vraag terecht komen bij de juiste DPO die, in overleg met de betrokken dienst(en) van het departement de meest geschikte oplossing zal zoeken voor uw vraag, rekening houdend met de verplichtingen die we hebben in overeenstemming met de Europese en nationale reglementering inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe wordt het verzoek behandeld?

U ontvangt een ontvangstbevestiging binnen de week, met daarin de verzenddatum van uw vraag.

In principe wordt uw verzoek behandeld binnen een termijn van een maand, te tellen vanaf de datum van ontvangst van uw vraag. Zo nodig kan deze termijn echter met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit, het aantal of de diversiteit van de vragen die u formuleert. Indien dit het geval is, wordt u op de hoogte gebracht van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel binnen een termijn van een maand, te tellen vanaf de datum van ontvangst van uw vraag. Indien u uw vraag elektronisch indient, moet de informatie u in principe elektronisch bezorgd worden, tenzij u uitdrukkelijk gevraagd heb om dit op een andere manier te doen.

Er kan u bijkomende informatie gevraagd worden om het voorwerp van uw vraag zo nodig beter te kunnen afbakenen, of om uw identiteit te bevestigen in geval van redelijke twijfel hierover.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij, als uw vraag als duidelijk ongegrond of buitensporig beschouwd wordt, met name omwille van het herhaaldelijke karakter ervan, kunnen weigeren om er gevolg aan te geven of om de betaling te eisen van redelijke kosten die rekening houden met de gedragen administratieve kosten om de informatie te leveren, om over te gaan tot de communicatie of om de gevraagde maatregelen te nemen.

Beroep

Onverminderd elk ander administratief of rechterlijk beroep, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en rechterlijk beroep aan te tekenen indien u meent dat uw rechten niet nageleefd worden of dat een behandeling van uw persoonsgegevens een schending van de algemene verordening gegevensbescherming inhoudt.

Om een bezwaar in te dienen, stuurt u uw vraag naar het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

E-mail: contact@apd-gba.be

Tel.: +32 (0)2 274 48 00 

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Contactgegevens van onze functionarissen voor gegevensbescherming

Gelet op de grote diversiteit van de opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken en om rekening te houden met de specificiteit en het gevoelige karakter van sommige databanken die wij beheren, werden er verschillende DPO's aangeduid binnen onze organisatie.

Door het hieronder ter beschikking gestelde contactformulier te gebruiken dat uitsluitend bedoeld is voor de uitoefening van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, kunt u ervan op aan dat uw verzoek meegedeeld wordt aan de juiste DPO, wiens contactgegevens hierna volgen:

 

 • 1 DPO Binnenlandse Zaken, verbonden aan de FOD Binnenlandse Zaken die alle materies behandelt waarvoor geen specifieke DPO is aangeduid (zie hieronder):

  Ter attentie van de DPO IBZ
  FOD Binnenlandse Zaken
  Park Atrium – Koloniënstraat 11
  1000 Brussel

 

 • 1 DPO verbonden aan PNR/Belpiu (Databank passagiers):

  Ter attentie van de DPO BELPIU (dienst PNR)
  FOD Binnenlandse Zaken, Nationaal Crisiscentrum 
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel

 

 • 1 DPO verbonden aan de Algemene Directie van de Identiteit en Burgerzaken (met name belast met het Rijksregister):

  Ter attentie van de DPO ADIB
  FOD Binnenlandse Zaken
  Park Atrium – Koloniënstraat 11
  1000 Brussel

 

 • 1 DPO verbonden aan de Dienst Vreemdelingenzaken:

  Ter attentie van de DPO
  Dienst Vreemdelingenzaken
  Pachecolaan 44
  1000 Brussel

 

 • 1 DPO verbinden aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

  Ter attentie van de DPO (juridische dienst)
  Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  EUROSTATION
  Ernest Blerotstraat 39
  1070 Brussel

 

 • 1 DPO verbonden aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:

  Ter attentie van de DPO
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  Gaucheretstraat 92-94
  1030 Brussel

 

 • 1 DPO verbonden aan de Vaste Commissie van/voor Taaltoezicht:

  Ter attentie van de DPO
  Vaste Commissie van/voor Taaltoezicht
  Warandeberg 4
  1000 Brussel