Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24/7 ten dienste van diverse overheden en hulpdiensten. 

Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten.

Bijkomend biedt het Nationaal Crisiscentrum zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

De opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert als een gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en instellingen vergt.

 

Kerntaken:

  1. Weerbaarheid van onze samenleving verhogen: het NCCN werkt een globale strategie uit om de weerbaarheid van onze samenleving te verhogen. Onderdelen van deze strategie zijn het ontwikkelen van een methodologie voor nationale en operationele risicoanalyses, het opzetten van preventieve informatiecampagnes over risico’s in België, het coördineren van de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, het bijdragen aan de maritieme veiligheid, cybersecurity, … 
  2. Organiseren van de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau:  Het NCCN staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en crisisbeheer op nationaal niveau. Hiervoor beschikt ze over performante, aangepaste en adequate infrastructuur, personeel en procedures. Ze werkt daarvoor ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, UN, …). 
  3. Een actieve waakzaamheid verzekeren: als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, verzamelt en analyseert het NCCN 24/7 alle meldingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid van ons land en verspreidt deze informatie naar de bevoegde instanties. Ze coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België. 
  4. Verwerken van passagiersgegevens (NTTC): de Belgische Passagierseenheid binnen het NCCN verzamelt, behandelt en slaat gegevens op van passagiers die via internationaal transport reizen in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.    

Contact:

Foto van Leen Depuydr

Leen Depuydt (Directrice-generaal a.i.)

Adres: Hertogsstraat 53, 1000 Brussel

E-mail: nccn@nccn.fgov.be
Websitehttp://www.crisiscentrum.be

Informatie en toegangsplan : http://www.crisiscentrum.be/nl/contact