Omzetting asielprocedurerichtelijn in Belgish recht (21 maart 2018)

Op 21 november 2017 keurde het federale parlement een wet goed die de EU Asielprocedurerichtlijn uit 2013 omzet in Belgisch recht. Op 12 maart 2018 werd deze wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voluit luidt deze wet, die op donderdag 22 maart 2018 in werking treedt, als volgt: Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

De wet voert een nieuwe terminologie in voor bepaalde begrippen uit de Asielprocedurerichtlijn. Een asielzoeker heet voortaan een verzoeker om internationale bescherming. Een asielaanvraag heet nu een verzoek om internationale bescherming. Een gehoor wordt een persoonlijk onderhoud. De notities van het persoonlijk onderhoud is de nieuwe naam voor het gehoorverslag. Meervoudige aanvragen heten voortaan volgende verzoeken.  Ook een aantal beslissingen krijgt een andere benaming.

Naast de introductie van een nieuwe terminologie legt de nieuwe wet een procedure vast ombijzondere procedurele noden die een verzoeker kan hebben vroegtijdig op te sporen om hier vervolgens aan tegemoet te komen. In de praktijk van het CGVS gaan de medewerkers nu al na of bijzondere procedurele noden aan de orde zijn, maar dit wordt nu op uniforme wijze in elk dossier  geregeld.

Een verzoeker of zijn advocaat krijgt via de wetswijziging sneller inzage in de notities van het persoonlijk onderhoud. Ze kunnen voortaan binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud  hiervan een kopie opvragen. Binnen de acht werkdagen nadat ze de kopie ontvangen hebben, kunnen ze opmerkingen maken als ze dat wensen, waar het CGVS rekening mee zal houden.

In de nieuwe wet staat voorts dat begeleide minderjarigen het CGVS kunnen vragen om gehoord te worden op het CGVS en in bepaalde gevallen zelfs een eigen verzoek om internationale bescherming kunnen indienen. Deze praktijk, die al gangbaar was op het CGVS, wordt nu wettelijk verankerd. Voor de meeste begeleide minderjarigen bestaat de noodzaak niet om verklaringen af te leggen naast die van hun ouders. Het is dan ook af te raden kinderen hiertoe aan te zetten wanneer dit niet strikt noodzakelijk is, aangezien zij hierdoor een extra last en verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen.

De informatie op onze website zal in de komende tijd geüpdatet worden om tegemoet te komen aan bovenstaande wijzigingen.

Belangrijk om aan te stippen is dat de wetswijziging de wijze waarop het CGVS verzoeken om internationale bescherming inhoudelijk beoordeelt, niet wijzigt. De praktijk van de dossierbehandeling op het CGVS gebeurt immers al conform de meeste bepalingen in deze nieuwe wet.

Het CGVS blijft ook na de inwerkingtreding van deze wet als onafhankelijke asielinstantie verder garant staan voor een grondige beoordeling van elk verzoek om internationale bescherming.

Contact

Damien Dermaux (FR/NL)
02 205 54 83
damien.dermaux@ibz.fgov.be

 

Meisje